Płatności

W związku z wprowadzeniem odpowiednich zapisów w ustawie o systemie oświaty, od 1 września 2013r. nastąpi zmiana wysokości opłat za świadczone przez
przedszkola usługi, wykraczające poza realizację podstawy programowej. Koszt jednej godziny w/w zajęć wynosić będzie 1zł.

Jednocześnie obowiązuje uchwała Nr XXI/178/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Czechowice-Dziedzice, ponieważ zgodnie z art. 12 ust.1 Ustawy z dn. 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827) uchwały rad gmin podjęte przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2014 r., z tym że w przypadku gdy ustalona w nich wysokość
opłat za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas
bezpłatnego nauczania, wychowania i przekracza 1 zł za godzinę zajęć, opłata ta od dnia 1 września 2013 r. wynosi 1 zł.